Aviso legal

DATOS XERAIS


A FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL, con domicilio Social na Cantón Grande, 8, 15003 A Coruña, e CIF G70270293, é a propietaria desta dirección de Internet. O acceso a esta dirección de Internet é responsabilidade exclusiva dos usuarios. O acceso e navegación nesta dirección de Internet supón aceptar e coñecer as advertencias legais, condicións e termos de uso contidas nela. A FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL resérvase o dereito a suprimir os Servizos incorporados na súa dirección de Internet, a incluír as melloras ou modificacións nos mesmos, a incluír novos servizos, así como a modificar, a título enunciativo que non limitativo, e de conformidade coa lexislación vixente, as condicións, comisións e tarifas dos servizos. As mencionadas modificacións non serán de aplicación a todas aquelas operacións anteriores debidamente formalizadas entre a FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL e o Cliente, salvo que medie autorización do mesmo.

RESPONSABILIDADE DA FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL
A FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL actualizará as especificacións operativas que resulten necesarias como consecuencia da incorporación de novos servizos ou da modificación dos xa existentes. A FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL non responderá en caso de: 1. Forza maior 2. Utilización dos Servizos por terceiros non autorizados 3. Danos aos equipos ou sistemas dos clientes ou modificacións, alteracións ou perdas de datos que se produzan como consecuencia da transmisión de calquera sinal aos equipos dos clientes a través do sitio web ou outros medios de tecnoloxía telemática, da FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL ou de fallos de seguridade dos Servizos, salvo que estes débanse ao dolo, neglixencia grave ou incumprimento por parte da FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL. 4. Pola mala xestión cesión e/ou revelación a terceiros por parte do Cliente do seu contrasinal, identificador de Usuario e/ou da súa Firma. 5. Posibles danos ou prexuízos que se puidesen derivar de interferencias, comisións, interrupcións, virus informáticos, avarías telefónicas ou desconexións no funcionamento operativo deste sistema electrónico ou outro medio telemático que se puidese utilizar, motivadas por causas alleas á FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL; así como por atrasos ou bloqueos no uso deste sistema electrónico ou outro medio telemático que se puidese utilizar nun futuro, causados por deficiencias ou sobrecargas de liñas telefónicas ou sobrecargas no centro de proceso de datos da FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL, no sistema dela Rede de Internet ou noutros sistemas electrónicos ou telemáticos, así como os danos que poidan ser causados por terceiras persoas mediante intromisións ilexítimas fose do control da FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL.

A FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL declina toda responsabilidade por calquera dano ou prexuízo que puidese sufrir o cliente como consecuencia de erros, defectos ou omisións na información facilitada pola FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL, sempre que proceda de fontes alleas a ela ou da propia FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL baseada en fontes alleas. A FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL non se responsabiliza do mal uso que se poida realizar dos contidos do seu sitio web ou outros medios de tecnoloxía telemática, sendo exclusiva responsabilidade da persoa que accede a eles ou os utilice.

INFORMACIÓN E CONTIDOS

A FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL non asume responsabilidade algunha pola información contida en páxina Web de terceiros ás que se poida acceder por ligazóns, links, ou buscadores da páxina Web da FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL. A presenza de ligazóns, links, nas páxinas Web da FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL ten a finalidade meramente informativa e en ningún caso supón suxestión, invitación ou recomendación sobre os mesmos. A FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL non modifica ou transforma o contido dos datos de carácter bolsista facilitados polos diferentes mercados. A FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL, nin os seus provedores de contidos son responsables das inexactitudes ou erros que nos seus informes póidanse conter, non sendo en ningún caso responsable das consecuencias do acceso, visualización e uso que as mesmas puidesen derivarse. En calquera caso estas informacións e análises terán carácter orientativo para o cliente que será o único responsable das operacións de carácter transaccional que en base ás mesmas poida realizar.

UTILIZACIÓN DO PORTAL

O Cliente recoñece que os Dereitos de Propiedade Industrial e Intelectual sobre o contido das páxinas Web, o seu deseño gráfico e códigos son titularidade da FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL e/ou terceiros provedoras da información e/ou contidos facilitada pola FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL en base a acordos existentes cos mesmos e que, por tanto, queda prohibida a súa reprodución, distribución, comunicación pública e transformación, salvo para o seu uso persoal e privado. Igualmente todos os nomes comerciais, marcas ou signos distintivos de calquera clase contidos nas páxinas Web da FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL, están protexidos pola Lei.
A FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL terá dereito a resolver inmediatamente os contratos que no seu caso subscribise o cliente e a exercer as accións xudiciais que estime oportunas no caso de que o Cliente impugne ou cuestione de calquera forma a validez dos citados dereitos da FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL.
Queda prohibido, salvo nos casos en que expresamente o autorice A FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL, establecer ligazóns, hipervínculos ou links, desde portais ou sitios web de terceiros a páxinas web da FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL distintas da páxina principal do seu portal, accesible na dirección URL http://www.servinova.com e ou a que lle substitúa no futuro,así como presentar as páxinas web da FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL ou a información contida nelas baixo frames ou marcos, signos distintivos, marcas ou denominacións sociais ou comerciais doutra persoa, empresa ou entidade.

PROTECCIÓN DE DATOS

Aos efectos da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, a FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL informa o Cliente que os seus datos persoais pasarán a formar parte dun ficheiro automatizado titularidade da FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL, para a xestión da relación comercial xurdida a través da aceptación no uso do servizo. O Cliente, á súa vez, recoñece quedar informado e consentir que os datos persoais reflectidos no presente aviso, así como os que sexan xerados pola prestación de servizos, serán necesariamente tratados nun ficheiro responsabilidade da FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL, coa finalidade do desenvolvemento, cumprimento e control da relación contractual.
Así mesmo o Cliente que facilite datos de carácter persoal manifesta á FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL o seu consentimento expreso para que esta poida remitirlle comunicacións comerciais sobre os produtos e/ou servizos que en cada momento poña a disposición do público en xeral, por medio da dirección de correo electrónico e/ou postal, todo iso, conforme ao disposto na Lei 34/2002, de 11 de Xullo, de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico.
Algunhas das páxinas do portal da FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL dispoñen de cookies, que son pequenos ficheiros de datos que se xeran no computador do usuario ou cliente e que permiten aos nosos sistemas lembrar el portal escollido outras características ou preferencias de navegación do usuario. Estas "cookies" non son invasivas, nin nocivas, nin conteñen datos de carácter persoal, xa que a súa única función é personalizar a súa navegación na forma antes expresada. A FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL informa o Cliente sobre a posibilidade de exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición aos seus datos persoais ou ben revogar o consentimento outorgado para o envío de comunicacións comerciais mediante petición escrita dirixida á dirección da FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL. As relacións entre A FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL e o Cliente derivadas da prestación dos produtos e servizos contidos no presente Contrato referidos á Web e de todos aqueles que nun futuro A FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL poida ofrecer a través desta ou de calquera outro medio telemático atópanse sometidos á lexislación española. En calquera caso, para os supostos en que a lexislación vixente non o prohiba e o tipo de procedemento a establecer non esixa outra cousa, as partes contratantes, con renuncia expresa ao foro que puidese corresponderlles, sométense expresamente, á xurisdición e competencia dos Xulgados e Tribunais da Cidade de Vigo.

Boletins

Suscríbete para estar ao día das nosas novidades

Ataquilla.com

Leva as túas entradas no móbil
Infórmate