Condiciones de uso

CONDICIÓNS XERAIS

CODICIONES XERAIS DE USO

1. Queda prohibida a reprodución, copia, modificación ou distribución dos contidos con finalidades publicitarias ou comerciais, sen a autorización expresa da FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL. En caso contrario estar a incorrer nunha infracción penalizada pola lexislación vixente. Tamén, o usuario responderá de calquera acción que, directa ou indirectamente, provoque un dano ou prexuízo ao portal. A totalidade deste portal: texto, imaxes, marcas, logos, arquivos, compoñentes de audio e vídeo, está protexido pola Lei da Propiedade Intelectual.

2. O usuario obrígase ao uso correcto, lícito e diligente do contido e servizos que se ofrecen e comprométese a non utilizalos con finalidades contrarias á lei ou á orde pública. O usuario non utilizará os servizos e contidos de maneira que poida supor un perigo para o portal provocando o seu inutilización, sobrecarga ou deterioración.

3. A FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL rexeita toda responsabilidade sobre calquera información non contida nestas páxinas Web e que, por tanto, non elaborou ou non publicou co seu nome. De modo especial, rexeita toda responsabilidade polos danos e prexuízos debidos ao acceso, funcionamento, dispoñibilidade ou continuidade dos mesmos, así como da calidade do servizo, fiabilidade e lexitimidade dos contidos e información que se publica en páxinas Web de terceiras persoas conectadas por ligazóns (link) coas páxinas Web do portal.

4. As condicións comerciais deste servizo e as ofertas que eventualmente poidan levar a cabo polo portal sempre aparecen na mencionada páxina Web polo que poden ser consultadas, arquivadas ou impresas. A FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL resérvase o dereito de modificar en calquera momento as presentes Condicións Xerais, así como calquera outras condicións xerais ou particulares, regulamentos de uso ou avisos que resulten de aplicación. A FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL poderá modificar as Condicións Xerais notificándoo con antelación suficiente, co fin de mellorar os servizos e produtos ofrecidos a través do mesmo. Mediante a modificación das Condicións Xerais expostas na páxina Web, entenderase por cumprido devandito deber de notificación. En todo caso, antes de utilizar os servizos ou contratar produtos, poranse consultar as Condicións Xerais. Así mesmo resérvase o dereito a modificar en calquera momento a presentación, configuración e localización do Sitio web, así como os contidos e as condicións requiridas para utilizar os mesmos.

5. A FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL non será responsable dos atrasos ou fallos que se producisen no acceso, funcionamento e operatividade da Web, ou nos seus servizos e/ou contidos, así como tampouco das interrupcións, suspensións ou o mal funcionamento da mesma, cando tiveren a súa orixe en avarías producidas por catástrofes naturais ou situacións de forza maior , ou de urxencia extrema, tales como folgas, ataques ou intrusiones informáticas ou calquera outra situación de forza maior ou causa fortuíta, así como por erros nas redes telemáticas de transferencia de datos. O usuario comprométese a cumprir co establecido nas Condicións Xerais publicadas pola FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL na Web en cada momento. O usuario recoñece e acepta que o acceso e uso do sitio web www.servinova.com e dos contidos incluídos no mesmo ten lugar de forma libre e conscientemente, baixo a súa exclusiva responsabilidade. O usuario comprométese a facer un uso adecuado e lícito do Sitio web e dos contidos, de conformidade coa lexislación aplicable, as presentes Condicións Xerais, a moral e bos costumes xeralmente aceptadas e a orde pública.

6. A FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL rexeita toda responsabilidade derivada do mal uso dos contidos da Web e resérvase o dereito a actualizalos cando o desexe, eliminalos e limitar ou impedir o acceso a eles, de forma temporal ou definitiva.

7. A información contida nesta Web é a vixente na data da súa última actualización e debe ser considerada como información introductoria para o usuario relativa aos produtos, servizos e outras informacións contidas nestas páxinas.

8. A FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL resérvase o dereito de suspensión ou modificación das condicións de acceso á súa Web, así como do cambio de contidos e servizos, sen previo aviso, por razóns técnicas ou outros motivos.

9. A FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL non se responsabiliza dos posibles erros de seguridade que puidesen producirse pola utilización de computadores infectados con virus informáticos nin das consecuencias que puidesen derivarse do mal funcionamento do navegador ou polo uso de versións non actualizadas do mesmo.

10. Ambas as partes declaran expresamente que a aceptación da oferta de servizo do portal polo usuario leva a cabo a través do seguimento do procedemento de compra descrito na apartado Información e Funcionamento. O feito de cumprimentar telemáticamente todos os pasos descritos para o proceso de compra da/s entrada/s polo usuario supón a aceptación integra e expresa das presentes condicións xerais.

11. O usuario é o único responsable da veracidade dos datos introducidos por el mesmo no procedemento de compra, e acepta a obrigación de facilitar datos veraces, exactos e completos. Se o usuario incumpre esta obrigación, quedará baixo a súa responsabilidade o responder polos posibles danos e prexuízos producidos ao portal ou a un terceiro.

12. O usuario debe asegurarse fehacientemente antes de tramitar a reserva da exactitude e adecuación dos datos introducidos, xa que non é posible a devolución das entradas adquiridas unha vez realizada a compra. Non poder asistir ao espectáculo ou cometer un erro ao adquirir as entradas non son motivos que permitan a súa devolución.

13. A prestación do servizo da Web www.servinova.com ten unha duración indefinida. No entanto, A FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL está autorizado para dar por terminada ou suspender a prestación do servizo en calquera momento, sen prexuízo do que se dispuxen respecto diso nas correspondentes condicións xerais. Cando iso sexa razoablemente posible, o portal advertirá previamente a terminación ou suspensión da prestación do servizo.

14. O usuario sométese, con renuncia expresa a calquera outro foro, aos xulgados e tribunais da cidade de Vigo (España ). Estas Condicións Xerais réxense pola lei española. Ambas as partes recoñecen que a lexislación aplicable ao presente contrato, e a todas as relacións xurídicas dimanantes do mesmo, será a española, por expresa aplicación do disposto no artigo 1.262 do Código Civil, en relación ao disposto no Capítulo IV, do Título Preliminar do mesmo corpo legal.

15. Algunhas das páxinas do portal da FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL dispoñen de cookies, que son pequenos ficheiros de datos que se xeran no computador do usuario ou cliente e que permiten aos nosos sistemas lembrar el portal escollido outras características ou preferencias de navegación do usuario. Estas "cookies" non son invasivas, nin nocivas, nin conteñen datos de carácter persoal, xa que a súa única función é personalizar a súa navegación na forma antes expresada.

16. O usuario autoriza á FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL a incorporar os datos de carácter persoal que achega ás bases de datos desta Entidade e ao seu tratamento, co fin de realizar todas as actividades relacionadas coa compra e entrega das localidades solicitadas. O tratamento dos datos realizarase de forma confidencial e de conformidade coa normativa vixente que en cada momento regule a protección de datos de carácter persoal. A FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL garante os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición en relación con estes datos, que poderán ser exercitados polo usuario en calquera das súas oficinas.

17. O que se describe nestas Condicións Xerais é a título informativo. A FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL exclúe calquera tipo de garantía, e, por tanto, queda libre de total responsabilidade derivada dos puntos expresados con anterioridade, así como doutros aspectos que poden non estar contemplados no presente documento.

Ataquilla.com

Leva as túas entradas no móbil
Infórmate