Fanzine Fest 2021
varios

Fanzine Fest 2021

Domus Coruña a Coruña

desde* 10,00 €

* Prezo mínimo sen comisión

Merca entradas Fanzine Fest 2021 a Coruña .

o Persoas con síntomas compatibles co COVID-19, as diagnosticadas de enfermidade e que non completaron o período de illamento ou as persoas que se atopen en período de corentena domiciliaria por ter estado en contacto estreito cunha persoa con síntomas ou diagnosticada de COVID-19. .
o Evitaranse aglomeracións tanto no exterior como no interior do recinto, accedendo de forma ordenada mantendo a distancia mínima de seguridade de metro e medio.
o En todo momento, na espera, acceso e permanencia no interior do local, seguiranse as indicacións do persoal e deberá:
• Uso obrigatorio de máscara
• Prestar atención e cumprir coa información da cartelería e dos axentes de seguridade.
• Prestar atención e respectar os sinais de distancias de seguridade, indicacións de circulación, localización, quenda de espera, etc.
• Aplicación de solución hidroalcohólica nas mans ao entrar e saír do local e baños.
• Calquera persoa que acceda ao recinto onde terá lugar o concerto deberá facelo con entrada

Unha vez iniciado o concerto non se permitirá o acceso á sala

RECOMENDASE:
Limitar o uso dos baños na medida do posible.
Actuar con responsabilidade.

Mercar entradas Fanzine Fest 2021 a Coruña .